l a i a s o l e

created with indexhibit

Petites històries asfàltiques, 2001, photographs
back to main menu

Petites històries asfàltiques [small asphaltic stories] is an exploration across Lisbon's pavement looking for traces, objects, that speak of how space is being used. For days I walked and photograph whatever I found on the pavement: dog shit, chewing gums, cigarretes... The specific situation of these found objects, the density with which I found some of them... invited me to speculate about what the space could have been used for. I thus, invented a series of short stories for each of the selected photographs.


Petites històries asfàltiques was part of the exhibition Rodalies that toured Catalonia in 2001.


Laura walked her mom's Pekinese dog hoping to meet the German berger's guy. The fact is that having walked a few streets and squares of Bairro Alto, she found out the evidence the guy had already walked his dog.
Laura va treure a passejar el pequinès de la seva mare amb l’esperança de topar-se amb l’home del pastor alemany. El cas és que després de recórrer uns quants carrers i places del Bairro Alto, va trobar-se amb l’evidència que el tipus ja hi havia passejat.

Manuel tuned in all the radio stations upon understanding that the car horn would not save him from being stuck in traffic. He then emptied the ashtray and even dare to organize the car globe box.
Manuel va dedicar-se a sintonitzar totes les emissores del dial, un cop va entendre que la botzina no el salvaria de l’embús. Va buidar llavors el cendrer i en un atac de gosadia va decidir-se a ordenar la guantera.

Lidia would have killed the stupid who had thrown a chewing gum. She tried to remove it from the high heels she would wear at the opening.
Lidia hauria matat l'imbècil que havia llençat el xiclet. Va provar, en va, de desenganxar-lo del taló d'agula de les sabates que lluiria més tard al vernissage.

Amidst the crowd Nuno recognized Helena's face, and Helena thought she might have seen Nuno before. Both shared the same curse: they were the ones who had always to stand and wait for the others in front of Suiça, a meeting point (and quite often of misendurstandings) in Lisboa.
Nuno, enmig de la gentada, va reconèixer la cara d'Helena, i Helena va pensar que ja havia vist la cara de Nuno en alguna altra ocasió. Tots dos compartien el mateix mal: sempre els tocava a ells esperar a la Suiça, punt de trobada, però sobretot de malentesos, lisboeta.

Joao picked what he thought would be the last cigarrete of his live and throught with an aesthetic sense, what he thought would be the last pack of cigarrets, before starting what he believed to be a new life or the begining of something new.
Joao va treure el que creia ser l'últim cigarro de la seva vida i va llençar, això sí, sempre amb consciència estètica, el que també creia ser l'últim paquet de cigarros, abans de començar el que creia ser una nova vida o el començament d'alguna cosa nova.

Matilde waited two packs of cigarrettes before accepting she had been stood up. Angry with herself for having been too comprehensive with Rui, she decided to leave and buy another pack.
Matilde va esperar prop de dos paquets de cigarros, abans d'assimilar que l'havien deixat plantada. Emprenyada amb si mateixa per haver concedit a Rui el benefici del dubte, va decidir anar-se'n i comprar un altre paquet.