l a i a s o l e

created with indexhibit

Lines, 2021, video (3min).
back to main menu

A poetic exploration of spontaneity, geometries, and chance, within a regulated and public space.
Una exploració poètica sobre l'espontaneïtat, la geometria i l'atzar, enfront a la regulació de l'espai públic.

Camera and edition: Laia Solé. With the participation of Salvador M. and Pilar O.