l a i a s o l e

created with indexhibit

Kms. of concrete and other stories, 2004, photo (100x150cm) + video projection (3min).
back to main menu

Kms. de hormigón y otras historias is a photo and video exploration of walls and fences and how they shape the urban landscape. Like photographs, which John Berger would said they preserve one’s sight across time, walls and fences in cities and towns constitute a sort of view in stand by.

Una exploració fotogràfica i videogràfica sobre tanques i murs i com defineixen el paisatge urbà. Com fotografies, que segons John Berger preserven la mirada a través del temps, els murs i tanques a les ciutats constitueixen una mena de vista en stand by.

Solo show at Magda Belloti Gallery, as part of Photoespaña Off Festival, Madrid, 2004.